joi, 21 martie 2013

MODEL CERERE EXECUTARE SILITĂ BILET LA ORDIN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
CĂTRE,

BIROUL EXECUTORULUI  JUDECĂTORESC .........................................


         Subscrisa/ Subsemnatul, ........................., C.U.I.: RO .............., Nr. Reg. Com.: J.....................,/ CNP............................... cu sediul/domiciliul în ..................., str. ............., nr. ........, cont ..........................................., reprezentată legal de administrator ............................., prin reprezentant convenţional AVOCAT CIOROI MIRELA, tel. 0766515069, în calitate de creditor, în temeiul art. 622, ART. 640 N.C.P.C, formulez prezenta

   CERERE DE EXECUTARE SILITĂ


prin care solicităm punerea în executare silită a titlului executoriu: bilet la ordin ..............................................................., emis la data de .........................în localitatea ................... cu scadenţă în data de ..........................., în valoare de ..................... RON de către .................................., cu sediul în ......................., ..................., nr. ......., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J....................., C.I.F.: RO .........................., în calitate de debitor.

Menţionez că, la data scadenţei, biletul la ordin a fost prezentat băncii, însă a fost refuzat la plată pe motiv ...................................................................

Având în vedere că debitorul refuză să execute de bunăvoie obligaţiile ce îi revin conform titlului executoriu, vă rugăm să procedaţi la executarea silită a acestuia, conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă precum şi a celorlalte norme legale în materie execuţională aplicabile.

De asemenea, solicităm şi recuperarea cheltuielilor de executare silită, reprezentând onorariu de executare şi a tuturor celorlalte cheltuieli ocazionate de efectuarea executării silite.

         În susţinerea cererii anexăm: titlul executoriu, taxa judiciară de timbru în valoare de 14 lei, timbru judiciar mobil în valoare de 0,3 lei, precum şi chitanţa onorariu avocat reprezentare în faţa B.E.J...........................................


MODEL CONTRACT CONCESIUNE


                                                   CONTRACT DE CONCESIUNE

                                                        Încheiat astăzi..................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE


          Primăria........................ cu sediul în .............. str. ........... nr. ............... înregistrată sub nr. ..... la Registrul Comerţlui sub nr. ...................... având contul nr. .................... deschis la Banca ............................... reprezentată legal prin .......................... şi .................................. în calitate de concedent

şi

         Societatea comercială ............................................. cu sediul în ............., str. ............, nr. ...., Bl. ....., sc. ....., ap. ....., înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J............., C.U.I. RO .............., având contul nr. ......................... deschis la Banca ............................ prin reprezentantul său legal administrator ................... în calitate de concesionar,

             la data de ......................................................, la sediul concedentului din judeţul Galaţi, comuna ............................., sat..........................., în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi al Hotărârii Consiliului comunal de aprobare a concesionarii nr. ......................... din ........................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.


II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art. 1. - Obiectul contractului de concesiune îl reprezintă cedarea de către concedent şi preluarea în concesiune de către concesionar a suprafeţei de ……….mp teren şi a clădirii…………….., situate în ............. comuna..................................., destinat pentru contruirea şi amenajarea unui depozit de materiale de construcţii.

Art. 2. - Concesionarea se face în condiţiile stabilite prin caietul de sarcini, având nr. de înregistrare ........... - anexa 2.

Art. 3. - Predarea - primirea terenului concesionat va fi consemnată într-un procesul – verbal.

III. TERMENUL

Art. 4. - Durata concesionării este de 49 de ani, începând cu data predării – primirii terenului, în condiţiile stipulate în prezentul contract şi anexele sale.

Art. 5. – (1) Concedentul va comunica, în scris, concesionarului cu 12 luni înainte de încetarea concesiunii, punctul său de vedere asupra încetării concesiunii/prelungirii termenului de concesionare.
(2) Cu acordul de voinţă al părţilor contractante, prezentul contract poate fi prelungit pentru o perioada egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin act adiţional.
(3) La expirarea termenului de concesiune, concesionarul va restitui bunul concesionat exclusiv investiţiile realizate din fondurile sale.

IV. REDEVENŢA

Art. 6. – (1) Redevenţa este de .................... lei, plătită anual, în conformitate cu caietul de sarcini.
(2) Preţul concesiunii se plăteşte anual, până la data de 31 a lunii în care a fost încheiat prezentul contract.

V. PLATA REDEVENŢEI

Art. 7. - Plata redevenţei se face prin conturile:
- contul concedentului nr. ........................................., deschis la Banca ......................................................................;
- contul concesionarului nr. ......................................., deschis la Banca ..................................................................... .
Art. 8. – Îmbunătăţirile şi sporul de valoare adus obiectului prezentului contract de către concesionar va fi scăzut din redevenţa datorată concedentului, conform devizului de lucrări întocmit pentru fiecare lucrare în parte.

VI. DREPTURILE PĂRŢILOR

Drepturile concesionarului

Art. 9. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.
(3) Concesionarul are dreptul, în cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, să primească în mod prompt o despăgubire adecvată şi efectivă. În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă.


Drepturile concedentului
Art. 10. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului.
(3) Concedentul are dreptul sa modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.

VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Obligaţiile concesionarului
Art. 11. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, să administreze şi să exploateze obiectul concesiunii ca un bun gospodar, cu maximă diligenţă şi pricepere, ca în cazul propriilor sale bunuri şi averi. In acest scop, va lua măsuri consecvente de conservare a valorii obiectului concesiunii.
(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificari prin Legea nr. 22/2007.
(4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.
(5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică.
(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

Obligaţiile concedentului
Art. 12. - (1) Concedentul este obligat să predea obiectul concesiunii, să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune şi să îi asigure acestuia deplina folosinţă a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, pe toată durata concesionării.
(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune.
(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.
(4) Concedentul este obligat să pună la dispoziţia concesionarului, la data începerii concesiunii, inventarul complet liber de orice sarcini şi să răscumpere plusurile valorice ce apar la expirarea datei concesiuni.


VIII. FORŢA MAJORĂ
Art. 13. – (1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie prin telex/fax/telefon urmat de o scrisoare recomandată, iar dovada forţei majore, împreuna cu avertizare asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.
(3) În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată, în conditiile de mai sus, executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una din părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri, pentru întârzieri în executarea contractului.
(4) În condiţiile în care forţa majoră conduce la o decalare a obligaţiilor părţilor mai mare de 6 luni, părţile se vor reuni pentru a hotărâ asupra exercitării în viitor a clauzelor incluse în contract. În cazul dispariţiei sau a imposibilităţii de exploatare a bunului concesionat, situaţie verificată şi constatată de comisia legal constituită, părţile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Art. 14. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;
b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
c) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia de a preda bunul ce a facut obiectul concesiunii, cu excepţia investiţiilor realizate din fondurile concesionarului.

Art. 15. - (1) Concesionarul poate renunţa la concesiune în situaţia în care cauze obiective, justificate, fac imposibilă realizarea investiţiei sau exploatarea ei după punerea în funcţiune, după verificarea celor semnalate de concesionar de către o comisie formată din reprezentanţii concedentului şi ai concesionarului, care vor hotărâ asupra continuării sau încetării contractului.
(2) În cazul în care concesionarul înstrăinează investiţia realizată pe terenul concesionat, acesta va informa prealabil concedentul privind transmiterea concesiunii potenţialului cumpărător, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru investiţie.
(3) În cazul în care concesionarul încheie acte juridice şi îşi asumă obligaţii faţă de terţi în legătură cu exploatarea terenului concesionat şi a investiţiei edificate pe acest teren, concesionarul va prevedea în respectivele acte juridice o clauză specială prin care concedentul se va substitui concesionarului în toate drepturile prevăzute, atunci când încetarea concesiunii a intervenit înainte de încetarea valabilitţăii actelor respective.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 16. – (1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
(2) Neplata redevenţei sau executarea cu o întârziere de 90 de zile a acestei obligaţii îndreptăţesc concedentul la perceperea unor penalităţi de 0,1 % din suma datorată, calculată pe zi întârziere.
(3) Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, caietul de sarcini şi alte înscrisuri, concedentul datorează penalităţi de 0,1 % pe zi întârziere, cu daune în completare, concesionarul putând cere de asemenea rezoluţiunea prezentului contract.

XI. LITIGII

Art. 17. - (1) Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
(2) Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
(3) Instanţa competentă să soluţioneze eventualele diferende apărute în cursul derulării prezentului contract este instanţa de judecată competentă, în raza teritorială a căreia se află bunurile ce fac obiectul concesiunii.

XII. CLAUZE SPECIALE

Art. 18. – Prezentul contract se reziliază, total sau partţal, la solicitarea scrisă a concesionarului pentru situaţii de interes public, naţional sau local, constatat prin acte autentice emise de autoritatea municipală sau prin hotărâri ale Guvernului. În acest caz, rezilierea operează de la data primirii de către concedent a notificării scrise.

XII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 19. Modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai cu acordul părţilor.

Art. 21. Procesul verbal de predare-primire a terenului, planul de situaţie si certificatul de urbanism nr……… din……….. fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 23. Prezentul contract privind concesionarea terenului situat în judeţul Galaţi, comuna……………………, sat…………………….., compus din teren în suprafata de ……………… mp. şi clădire în suprafaţă de …………………mp, s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.CONCEDENT,                                                                                                   CONCESIONAR,

MODEL CONTRACT COMODAT SEDIU SOCIAL

            ACEST MODEL DE CONTRACT DE COMODAT POATE FI UTILIZAT ÎN CAZUL STABILIRII SEDIULUI SOCIAL AL UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE, P.F.A., INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ (I.I.), CABINET DE AVOCATURĂ, ETC.


                                 CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ - COMODAT


                                                       Încheiat astăzi, ....................I. PĂRTILE CONTRACTANTE

I.1. ........................., domiciliat în ............., str. ............., nr. ......, Bl. .........., sc..........., ap. ........, născută la data de ........., în ...................., posesor al cărţii de identitate seria ......., nr. ............, eliberat de ..............., cod numeric personal ................................., şi

.................................., domiciliat în ........., str. ............, nr. ......., Bl. ......, sc. ....., ap. ......, născut la data de ...................., în ...................., posesor al cărţii de identitate seria ........, nr. ........., eliberat de ......................., cod numeric personal ........................., în calitate de comodanţi, pe de o parte, şi


I.2. ..........................................., C.I.F. ...................., reprezentat ..........................., domiciliat................., str. ............., nr......., Bl. ......, sc. ..., ap. ...., născută la data de ...................., în ............., posesor al cărţii de identitate seria ........., nr. .........., eliberat de ........................, cod numeric personal .................................., în calitate de comodatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Obiectul contractului îl constituie imobilul situat în .............., str. ......................., nr. ......., Bl. .........., sc........, ap. ...........

II.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit imobilul ce face obiectul prezentului contract cu destinaţia de sediu.

II.3. Imobilul ce face obiectul prezentului contract se află în circuitul civil, nu este sechestrat sau urmărit şi a intrat în proprietatea comodanţilor prin contractul ...................................................

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

III.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:
· să îngrijească şi să conserve locuinţa ca un bun proprietar;
· să folosească locuinţa conform destinaţiei sale, şi anume, pentru constituire sediu;
· să suporte toate cheltuielile de folosinţă ale locuinţei precum cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, abonament telefon, internet, reparaţii, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului;
· să predea locuinţa liberă şi în bună stare, la data expirării termenului contractului;
· răspunde dacă locuinţa se deteriorează din vina sa.

III.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:
· să predea spre folosinţă comodatarului imobilul mai sus menţionat;
· să răspundă de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale locuinţei;

IV. DURATA CONTRACTULUI

IV.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .............ani, cu posibilitatea de prelungire pe perioade subsecvente.

IV.2. Predarea locuinţei va avea loc la data de ......................., dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie la data de .....................

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

V.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
· nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la art.III, din prezentul contract;
· îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
V.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

V.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

V.4.Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VI. LITIGII

VI.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

VI.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

VII. CLAUZE FINALE

VII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

VII.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

VII.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

VII.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 4 exemplare originale, astăzi, .....................


COMODANŢI                                                                                                      COMODATAR

joi, 14 martie 2013

RECUPERARE TAXĂ AUTO, TIMBRU DE MEDIU, TAXĂ POLUARE


Cabinet de avocat se implica activ in recuperarea oricarui tip de taxă achitată (taxă auto, taxă de înmatriculare, etc). Se poate recupera orice taxă platită, chiar dacă nu mai sunteţi proprietarul maşinii şi dacă aveţi copii după documentele acesteia, precum: contract de cumpărare (factură) din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat dintr-un stat membru U.E., decizia de calcul a taxei, chitanţa de plată a taxei, cartea de identitate şi certificatul vehiculului.

         Se poate recupera orice taxă plătită în ultimii 5 ANI!

          Costurile sunt reduse, se percepe un onorariu negociabil, în funcţie de suma ce urmeaza a fi recuperată şi o taxă de timbru de 39 lei. Toate aceste cheltuieli vor fi recuperate de la A.F.P., inclusiv dobânda legală pentru suma plătită cu titlul de taxă.

De asemenea se pot înmatricula autovehicule fără plata taxei auto.

AMENDĂ ROVINIETĂ - NU O PLĂTIŢI !


În cazul în care primiţi prin poşta vreo amendă de la C.N.A.D.N.R. (rovinietă), să nu faceţi greşeala să o plătiţi, pentru că odată contestată această amendă la instanţa competentă, ea va fi admisă şi, prin urmare nu va mai trebui să plătiţi amenda respectivă.

Şi mai important este că o astfel de plângere este scutită de plata taxei de timbru!

Astfel, art. 17 din O.G. 2/2001 prevede obligativitatea, sub sancţiunea nulităţii absolute a procesului verbal, semnăturii agentului constatator. De obicei, procesele verbale de sancţionare a contravenţiei privitoare la lipsa rovinietei sunt întocmite în sistem electronic şi apoi printate, iar ulterior comunicate contravenientului, fără a fi semnate de agentul constatator. Lipsa acestei semnături atrage nulitatea absolută a procesului verbal, iar consecinţele sunt anularea acestuia şi exonerarea de la plata amenzii şi, eventual, obligarea C.N.A.D.N.R.-ului la plata cheltuielilor de judecată.


Pentru detalii: 0766.515.069

Model plângere penală

CĂTRE, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ........................(instanţa de judecată competentă material şi teritorial să judece cauza în primă instanţă)                                          DOMNULE PRIM PROCUROR,

                  Subsemnatul, ................, domiciliat în .............................................., CNP ........................................, în calitate de parte vătămată, în temeiul art. 222 C.P.P., formulez prezenta 


                                               PLÂNGERE PENALĂ

 
 împotriva făptuitorului .................................., domiciliat în ..........................................., în vederea începerii cercetărilor pentru săvârşirea infracţiunii de .............................................., faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. ........... Cod penal.

       În fapt, (aici urmează să povestiţi, în amănunt situaţia de fapt).

  Consider că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţinii de ........................ referitor la făptuitorul ......................, atât în privinţa laturii subiective sub forma intenţiei directe/indirecte/praeterintenţiei/culpei, autorul cunoscând .............................................., cât şi sub aspectul laturii obiective, făptuitoriul ............................................

    Pe latură civilă, în temeiul art. 15 C.P.P., mă constitui parte civilă cu suma de ........................................, reprezentând daune materiale şi suma de ....................... reprezentând daune morale.

     În dreptîmi întemeiez prezenta plângere pe dispoziţiile art. 15 C.P.P., art. 222 C.P.P. şi art. 246 C.P.

     Mijloacele de probaţiune de care înţeleg să mă folosesc în susţinerea prezentei plângeri sunt sunt: înscrisurile (art. 89 C.P.P.), declaraţia mea ca parte vătămată (75 C.P.P.) şi de asemenea solicit audierea făptuitorului.
                     DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ                                                             

Model cerere prelungire drept de circulatie


PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ..............
DOSAR NR. .........................


DOMNULE PRIM PROCUROR,


Subsemnatul, .....................................,  C.N.P. ............................, fiul lui ............... şi .................., născut la data de ....................., domiciliat în judeţul ....................., comuna ......................, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în ......................................................., în calitate de învinuit în dosarul penal nr............................., prin avocat CIOROI MIRELA, în temeiul art. 111 din O.U.G. 195/2002, vă rog să dispuneţi prelungirea dreptului de circulaţie pe o perioadă de 30 de zile.
Fac precizarea că organele de poliţie mi-au reţinut permisul de conducere, seria ........................................, eliberându-mi dovada înlocuitoarea a acestuia, seria .......... nr. ................
Temei legal:
  • art. 111 alin 6 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
  • art. 219 alin 2 Cod Procedura Penala;
  • art. 5 indice 2 Cod Procedura Penala cu referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 742 din 24.06.2008 publicata in MOf. nr. 570 din 29.07.2008.DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA .......................